Disclaimer

 • Gebruikersverklaring

 • 1. Akkoordverklaring
  • Het openen en doorbladeren ("browsen") van de website www.triggerme.nl (verder te noemen: Triggerme.nl) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruikersverklaring.
 • 2. Doel van de website
  • Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html/php-code, (de "Content") die zich op de website van Triggerme.nl bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Triggerme.nl. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. Triggerme.nl is een online platform waar gebruikers hun persoonlijke financiële gegevens geanonimiseerd kunnen aanbieden aan financiële dienstverleners. Financiële dienstverleners kunnen op basis van deze gegevens een aanbieding doen. De consument kan vervolgens de verschillende aanbiedingen vergelijken en vervolgens zelf contact opnemen met de betreffende financiële dienstverleners om deze aanbieding te bespreken en eventueel te concretiseren. Triggerme.nl behoudt zich het recht voor om financiële dienstverleners en consumenten zonder opgaaf van reden te weigeren op de website te plaatsen. Triggerme.nl heeft geen enkele betrokkenheid bij het vaststellen van de aanbieding of enige bemiddeling bij de totstandkomen van een eventuele overeenkomst tussen consument en de financiële dienstverleners. De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de aangeboden gegevens berust geheel bij de consument en financiële dienstverleners.
 • 3. Links
  • Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of voor websites die een link hebben naar onze website. Triggerme.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft.U onderkent dat het koppelen van de website van Triggerme.nl aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.
 • 4. Intellectueel eigendom
  • Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de Triggerme.nl. De Content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Triggerme.nl of derden.U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van Triggerme.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Triggerme.nl is verboden.
 • 5. Garantie en aansprakelijkheid
  • De Content op de website van Triggerme.nl wordt verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en op basis van “BESCHIKBAARHEID” met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Triggerme.nl redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van Triggerme.nl te verstrekken, garandeert Triggerme.nl niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en Triggerme.nl behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Triggerme.nl geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Triggerme.nl op u van toepassing zijnde garantie. Triggerme.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Triggerme.nl voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan EUR 500,- (vijfhonderd euro).
 • 6. Cookies
  • Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Op de site van Triggerme.nl wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies" om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van Triggerme.nl.
 • 7. Gebruikersreacties
  • Triggerme.nl is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Triggerme.nl stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term "Materialen" worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Triggerme.nl verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u Triggerme.nl een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Triggerme.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door Triggerme.nl wenselijk geachte wijze.
 • 8. Toepasselijk recht
  • Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht.
 • 9. Scheidbaarheid
  • Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 • 10. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
  • Triggerme.nl behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.
 • Privacy Statement

 • 1. Privacy statement
  • Bij bezoek aan deze website is het mogelijk dat Triggerme.nl gegevens van u verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Triggerme.nl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Het bestand met persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 • 2. Gegevensverwerking
  • Triggerme.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Triggerme.nl en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Op alle communicatie tussen u en (een van) de partners van Triggerme.nl zijn privacyregels van de betreffende partner van toepassing.
 • 3. Cookies
  • Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Op de site van Triggerme.nl wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies" om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van Triggerme.nl.
 • 4. Websites van derden
  • Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Triggerme.nl aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.
 • 5. Vragen / opt-out
  • Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Triggerme.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Triggerme.nl.
 • 6. Wijzigingen Privacy Statement
  • Triggerme.nl behoudt zich het recht voor het Privacy Statement ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u het Privacy Statement regelmatig door te lezen.
 • Algemene voorwaarden

 • 1. Definities
  • 1. Abonnee: De (rechts)persoon met wie Triggerme.nl een Overeenkomst heeft gesloten.
   2. Diensten: De door Triggerme.nl te verlenen diensten zoals interactief aanbieden van een platform waar financiële dienstverleners een aanbieding kunnen doen op de gegevens van consumenten waaronder tevens, maar niet beperkt tot, het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser en het aanbieden van een digitale marktplaats waarop consumenten en financiële dienstverleners met elkaar in contact worden gebracht.
   3. Gebruikersnaam: De gebruikersnaam met bijbehorende toegangscode waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Diensten.
   4. Gebruikersaccounts: Extra toegevoegde gebruikersaccount gekoppeld aan het abonnement, waar abonnee tevens verantwoordelijk voor is.
   5. Triggerme.nl: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triggerme.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roermond.
   6. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Triggerme.nl en Abonnee op grond waarvan Triggerme.nl aan Abonnee Diensten verleent.
   7. Systeem: Door Triggerme.nl beheerde apparatuur, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Abonnee de Diensten verleent.
   8. Website: De website www.triggerme.nl
 • 2. Toepasselijkheid
  • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Triggerme.nl en Abonnee.
   2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Abonnee of van derden wordt door Triggerme.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
   3. Triggerme.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
   4. Indien abonnee de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Triggerme.nl tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 • 3. Totstandkoming, duur en beëindiging van het (proef-) abonnement
  • 1. Het abonnement komt tot stand als volgt: Het aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de website, dat door de abonnee kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de abonnee geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop ‘akkoord’. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Triggerme.nl aan de abonnee, via e-mail of telefonisch. Triggerme.nl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Abonnee te weigeren. In verband met acties geven wij soms kosteloos een proefabonnement, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
   2. Het abonnement is vanaf de aanvangsdatum één jaar geldig en zal telkens automatisch met één jaar worden verlengd, tenzij het uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk door een der partijen wordt opgezegd. Opzeggingen binnen het proefabonnement dienen uiterlijk op de laatste dag van de proeftijd te geschieden.
   3. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.
 • 4. Rechten en verplichtingen van de Abonnee
  • 1. Een abonnee verkrijgt met behulp van een door abonnee zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-abonnees ("het abonneegedeelte").
   2. Triggerme.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het abonneegedeelte toe te voegen, uit het abonneegedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-abonnees zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.
   3. Het abonnement is gebonden aan één (rechts)persoon. Er kunnen per abonnement slechts één (1) gebruikersaccounts worden aangemaakt Het is de abonnee niet geoorloofd om aan derden, toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van Website. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, buiten de eigen organisatie van abonnee en binnen de organisatie aan wie het uit hoofde van zijn/haar arbeidscontract niet is toegestaan beslissingen te nemen als de gebruikers van het abonnement van Triggerme.nl kunnen doen.
   4. Abonnee draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de abonnee, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De abonnee draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het abonnement wordt gemaakt. In dit kader wordt met nadruk gewezen op het bepaalde in dit artikel, artikel 3.3 en artikel 7 van deze abonnementsvoorwaarden.
   5. Het is abonnee toegestaan om voor eigen gebruik van de Website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Triggerme.nl of derden. Het is abonnee niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Triggerme.nl. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden die niet uit hoofde van hun arbeidscontract beschikkingsbevoegd zijn.
   6. Voor zover abonnee in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de website aan Triggerme.nl en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.
 • 5. Prijzen, facturering en betaling
  • 1. Prijzen, facturering en betaling
   2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
   3. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Abonnee te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Triggerme.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Triggerme.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Abonnee aan te passn.
   4. Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een door Triggerme.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2 of 3.3, is Abonnee gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Triggerme.nl genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
   5. Alle facturen zullen door Abonnee worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Abonnee binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
   6. Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Abonnee, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Abonnee na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Abonnee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 • 6. Garantie
  • 1. Triggerme.nl streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Triggerme.nl garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.
   2. Triggerme.nl streeft er naar om op zowel het abonneegedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website correcte en actuele informatie aan te bieden. Triggerme.nl kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.
   3. Indien Triggerme.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot en uitgesloten boven het maximale bedrag van de door de assuradeur van Triggerme.nl te verstrekken uitkering. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade is in ieder geval beperkt tot maximaal EUR 1000,- (Zegge: duizend euro).
   4. Triggerme.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de website of als gevolg van de geboden informatie.
   5. Triggerme.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina’s buiten de website waar door middel van ‘links’ op de website naar wordt verwezen.
   6. Triggerme.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten die naar aanleiding van contacten via de website tussen de abonnee en een derde mochten worden gesloten.
 • 7. Privacy
  • 1. Triggerme.nl houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Triggerme.nl verwerkt de door de abonnee bij het aangaan van het abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de website door de abonnee leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Website en dergelijke.
   2. De abonnee kan op de website te allen tijde zijn eigen abonneegegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de abonnee. Door gebruikmaking van de knop op de dezelfde webpagina kan de abonnee Triggerme.nl verzoeken om een overzicht van de overige verwerkingen van hem betreffende persoonsgegevens, en/of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen en/of verzet aantekenen tegen deze verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
   3. Triggerme.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die de abonnee via de website bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn e-mailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Website.
 • 8. Intellectuele Eigendom Rechten
  • 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Triggerme.nl uitgegeven werken, de databanken, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheid, inhoud en structuur van de databanken etc. waaronder begrepen gebruiksrechten, auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Databankenwet, berusten bij Triggerme.nl. Triggerme.nl verbiedt een ieder om zonder schriftelijke toestemming de hele database of substantiële delen hieruit te downloaden, (foto)kopiëren of vermenigvuldigen. Triggerme.nl verbiedt een ieder eveneens om zonder schriftelijke toestemming niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaaldelijk en systematisch op te vragen. Gebruik van de databank voor andere doeleinden dan die volgens art 5 Wet op Databanken toegestaan zijn, is zonder schriftelijke toestemming van Triggerme.nl verboden. Abonnee draagt reeds nu alle I E rechten (en/of gebruiksrechten) op documenten die gedurende het Abonnement aan Triggerme.nl worden verstrekt aan Triggerme.nl over.
 • 9. Overige bepalingen
  • 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Triggerme.nl en de abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Triggerme.nl. In afwijking hiervan is Triggerme.nl bevoegd een geschil ook voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van Abonnee.Copyright © 2019 Triggerme BV